Glosator on Facebook

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest firma Glosator – Usługi Doradcze i Tłumaczeniowe, Tomasz Stelmach (zwana dalej Firmą), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 8/8, 01-517 Warszawa, posiadając NIP: 118-039-97-47 i REGON: 141348797.

 2. Oznacza to, że jeśli Klient lub Tłumacz (zwani dalej Użytkownikami) skontaktował się z Firmą, to przetwarza ona jego takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, adres zamieszkania, miejsce i datę urodzenia, nr PESEL.

 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym tzw. ustawy RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Dane osobowe podawane w korespondencji mailowej, fizycznej czy telefonicznej są traktowane jako poufne i nie są dostępne ani widoczne dla osób nieuprawnionych. W tym celu Firma stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.

 5. Firma nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie w zakresie i w celu niezbędnym do nawiązania współpracy, przygotowania treści zlecenia i/lub Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i w sposób tradycyjny.

 7. Dane osobowe mogą być też przetwarzane przez Firmę w zakresie i w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: tomasz.stelmach@glosator.com.pl

 10. Firma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu lub zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Firmę do retencji danych.

 11. Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 13. Witryna www.glosator.com.pl używa tzw. cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 14. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 15. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny Firmy, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach Firma dokonuje korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkowników na stronie.

 16. Cookies identyfikuje Użytkowników, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzystają, do ich potrzeb. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy w celu optymalizacji działań.

 17. Użytkownicy w każdej chwili mają możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 18. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część zasad współpracy z Firmą, opisanych na niniejszej stronie internetowej i oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

 19. Firma ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Firmy.

Zaufali nam